Dyslexie


Dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis die zich kenmerkt door hardnekkige problemen met lezen, spellen of met beide. Het koppelen van klanken aan letters bij het lezen en van letters aan klanken bij het schrijven, verloopt zeer moeizaam. Het probleem is hardnekkig en blijft bestaan ondanks extra hulp.


Iemand met dyslexie herkent letters, woorden en zinnen minder snel, wat het begrijpen van een tekst heel lastig maakt. Ook het vlot en foutloos spellen geeft grote problemen. In het voortgezet onderwijs worden deze problemen nog groter omdat de beperkingen dan ook worden ervaren bij het leren van de moderne vreemde talen.


Dyslexie en intelligentie

Dyslexie kan erfelijk zijn en is niet verbonden aan intelligentie! Het komt voor bij gemiddelde en hoge intelligentie. Kinderen met dyslexie blijven in hun schoolprestaties achter met het lezen en / of spellen. Hun lees- en / of spellingsprestaties zijn ondanks inzet en ijver, niet in overeenstemming met hun verstandelijke mogelijkheden. Dit kan grote negatieve gevolgen hebben voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.


Oorzaak van dyslexie

In Nederland heeft circa 5% van de bevolking een ernstige vorm van dyslexie en nog eens circa 5% een lichtere vorm. Dat wil zeggen dat in een klas gemiddeld 2 of 3 leerlingen dyslexie hebben.

Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar dyslexie, is er nog discussie over de precieze oorzaak ervan. Deskundigen zij het er wel over eens dat dyslexie wordt veroorzaakt door een storing in de hersenen en dat dyslexie erfelijk is. Dyslexie komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. Wanneer één ouder dyslectisch is, ligt de kans dat het kind dyslexie heeft tussen de 30% en 40 %. Als beide ouders dyslexie hebben is de kans ongeveer 80%. Erfelijkheid zegt niet alles, want ook een kind zonder dyslexie in de familie kan dyslexie hebben.


Dyslexie en logopedie

De gespecialiseerde logopedist kan door een uitgebreide kennis van de spraak- en taalontwikkeling, een belangrijke rol spelen in het aangeven van de mate van ernst van de lees- en spellingsstoornissen.

Afhankelijk van de problematiek bestaat onze begeleiding uit het geven van adviezen en het behandelen op maat.

Mijn praktijk is aangesloten bij het Dyslexie Netwerk Pento.

Dyslexienetwerk Pento is een samenwerking tussen Pento Audiologisch Centrum Friesland en een aantal praktijken voor logopedie en dyslexiezorg. Het netwerk bestaat uit orthopedagoog-generalisten en een psychologisch assitent verbonden aan Pento en een team van verschillende vrijgevestigde logopedisten met een dyslexiespecialisatie.Wat doet het Dyslexienetwerk Pento?

Dyslexienetwerk Pento voert onderzoek en behandelingen uit in de vergoede dyslexiezorg. Alle kinderen binnen het basisonderwijs waarbij het vermoeden bestaat van een ernstige vorm van dyslexie én waarbij geen andere (leer)stoornissen meespelen, vallen hieronder. Een vermoeden van dyslexie kan ontstaan wanneer de ontwikkeling op het gebied van het technisch lezen of het technisch lezen en spellen ernstig achter blijft, ondanks minimaal een half jaar intensieve begeleiding.


Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Dyslexienetwerk Pento heeft contracten met verschillende Gemeentes en is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit instituut bewaakt de kwaliteit van de dyslexiezorg. Sinds september 2010 is Dyslexienetwerk Pento in bezit van het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.


Behandeling voor dyslexie bij logopediepraktijk Nij Beets

Logopediepraktijken Nij Beets is aangesloten bij Dyslexienetwerk Pento. Wij onderzoeken en behandelen kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen.

Onder deze vergoedingsregeling vallen alle kinderen binnen het basisonderwijs, bij wie het vermoeden bestaat van ernstige dyslexie én waarbij geen andere (leer)stoornissen (meer) spelen.

Blijkt uit het onderzoek dat uw kind in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiezorg? Dan kunt u ervoor kiezen om de behandeling te starten bij onze praktijk. De behandeling vindt in principe wekelijks plaats en duurt ongeveer 45 minuten. We maken een behandeling op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van uw kind. Na een aantal behandelingen vindt er een gesprek met school plaats over de afstemming van de hulp. In de behandeling staan altijd drie pijlers centraal:

1. bewustwording van dyslexie en vergroten van zelfvertrouwen.

2. lezen of lezen en spellen.

3. de dispensaties of compensaties die uw kind op school kan krijgen.


Dyslexienetwerk Pento is een samenwerking tussen Pento Audiologisch Centrum en een aantal praktijken voor logopedie en dyslexiezorg. Dyslexienetwerk Pento is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Op www.pento.nl/dyslexie vindt u meer informatie over Dyslexienetwerk Pento.

 Logopediepraktijk Nij Beets voor (Preverbale)logopedie en dyslexie

Nij Beets       -  Bjirk 2a  9245 JD  Nij Beets


Contact:                                                   

M: 06 42119970                                       

E: info@logopedieinfriesland.nl               

KvK: 01154065 0000                               

f:Facebook   

Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

9.00 uur - 17.00 uur